porokh: (Default)
[personal profile] porokh
Восьмого січня цього року я прокинувся і звично вхопив айфон, щоб почитати "що там нового у FB / LJ / Twitter написали". Але зупинився, вловивши мимолітню думку: "А це вже залежність, хлопче!" Коли ж я підрахував, що витрачаю мінімум ДВІ години щодня на соцмережі -- стало трохи моторошно.

У результаті визріло рішення -- провести "детоксикацію" від соцмереж, хоча б на один місяць. Спочатку було важкувато (стало легше, коли я фізично видалив відповідні додатки з айфона), а потім втягнувся -- і от навіть не знаю тепер, чи варто "розв'язуватись"... У всякому разі, до старого рівня занурення (коли я натурально за ЖЖ-ною звичкою намагався "вичитати весь friend feed") повертатись не хочу. Реальний світ набагато кращий за віртуальний (гаразд, не буду за всіх розписуватись і додам "для мене"), тож буду цим насолоджуватись!

До речі, під час періоду абстиненції якось сам собою у мене завівся Instagram, але то вже практично для write-only режиму.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2017

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios