porokh: (default)
[personal profile] porokh
Море "радощів" очікує кожного, за потреби відкрутити туго затягнуті гвинти з наче 6-гранним гніздом, у якому ключ на 2 мм відчутно люфтить, а 2.5 мм не лізе. Дякувати Leatherman, є і дюймові біти; 5/64 вже майже щільно війшов.Але знайшов рідний ключ від Docter, T8 -- і оцей встав як влитий. Проблема вирішена, але не можу втримати праведний гнів з приводу існування у XXI сторіччі imperial sizing! Доки вирішував проблему, виписав от таку лінійку розмірів їхніх 6-гранників (у порядку збільшення):
0.050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4

Перше питання: вони взагалі гуманоїди? Друге питання: доколє?

P.S. Це ще і тест клієнту LJ для iOS -- овва, а ним можна користуватись! І навіть фото додавати (хоч і розміри певно завеликі, ну то таке). Отже, тепер фейсбуку можна потіснитись (а може і взагалі на другій-надцятий план відійти, бо там чим далі, тим гірше; і LJ з усіма його негараздами -- виглядає рідним та майже досконалим).

P.P.S. Розміри фото можна міняти, вручну замінивши "_original.jpg" на "_600.jpg" або "_300.jpg" (це буде розмір по більшій стороні); ну і традиційний лінк на велике зображення теж зробити -- трохи марудно, але жити можна!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2017

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios