porokh: (default)
[personal profile] porokh
В останній день страшного 2014 року я згадую самий страшний його день, 1 березня. День, коли Путін отримав від парламенту РФ формальний дозвіл на застосування військ на території України. І страшно було навіть не те, що назавтра можна прокинутись (чи не прокинутись) від російських бомб / танків. А те, що сусідня країна, яка так прагнула бути “братською” (старшим братом, звісно) -- виявилась смертним ворогом України.

Не скажу, що це була повна несподіванка, тривожних маркерів вистачало; але ж до останнього не хотілось вірити у найгірше. Висновки щодо РФ зроблено однозначні; от з людьми складніше, 85% це не жарт (не знаю, скільки насправді, але те що дуже багато -- факт).

Спочатку я цікавився думкою знайомих з РФ, використовуючи контрольне запитання: “Який статус Криму?”, але воно виявилось занадто сильним і було пом’якшене до: “Що може / має зробити РФ для припинення війни на Донбасі?” Далі пом’якшувати нема куди, а відповіді у мої виборці (а це зовсім не випадкові люди) показали, що 85% це може ще й оптимістична оцінка. І це стало головним розчаруванням 2014 року.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

June 2017

S M T W T F S
    123
4567 8910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 07:32 pm
Powered by Dreamwidth Studios